Libor Dostál je ředitelem ve firmě Aquatest, která poskytuje konzultační a inženýrské služby v oblastech ochrany životního prostředí a vodního hospodářství. Historie firmy sahá až do 60. let 20. století. Dnes je Aquatest společně s dalšími firmami podnikajícími v oblasti životního prostředí členem skupiny PURUM KRAFT a jedním z vážených partnerů soutěže Přeměna odpadů na zdroje.

Sponzorujete letošní ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Čím Vás tato soutěž oslovila?

Naše holdingové společnosti patří mezi tradiční české firmy. Historie podniku sahá až do dob meziválečného Československa. AQUATEST je ovšem stále úspěšnou firmou díky tomu, že inovujeme, jdeme dopředu s trendy a spolutvoříme je. Soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu nás oslovila svou myšlenkou, která se shoduje s principy, na nichž je založeno naše podnikání. Kvalitní česká práce, chytré hlavy a nápady, to je cesta kupředu. Beru to trochu také jako povinnost, spolupráci se státem, protože chceme vracet Česku dobré jméno, budovat ho a stavět na něm.

Slibujete si od ní například možnost využití nápadů ve vašem podnikání?

Určitě ano. Na tom je naše podnikání postaveno. Jak jsem řekl, na kvalitní české práci a na chytrých hlavách. Nápady proveditelné v praxi jsou základem naší firmy. Díky tomu patříme ve svých oborech ke světové špičce. Jsme přitom hrdí, že jsme zůstali ryze českou firmou, nespolknul nás žádný nadnárodní koncern z ciziny. V takové tradici bychom chtěli pokračovat. Proto se těším, že díky soutěži oslovíme ke spolupráci nadějné kapacity, a že též podpoříme zajímavé projekty uplatněním našich služeb. Rád bych za tuto spolupráci poděkoval a věřím, že bude MPO v tomto projektu pokračovat.

Co všechno spadá do vašich služeb týkajících se recyklace a využívání odpadů? S kým spolupracujete?

Zajišťujeme vývoj a projekci nových technologických postupů recyklace veškerých druhů a typů odpadů. Provádíme laboratorní ověření a modelové odzkoušení nových postupů na vlastním zařízení, například technologie recyklace plochých obrazovek, recyklace fotovoltaických panelů a podobně.

Pro své zákazníky provádíme komplexní poradenskou činnost v oblasti recyklací a využívání odpadů, například studie proveditelnosti materiálového využití směsných komunálních odpadů. Zajišťujeme dodávky kompletních technologických linek na klíč, včetně jejich uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a zajištění servisu.

V oblasti recyklace vyřazených elektrozařízení spolupracujeme s kolektivními systémy Asekol, Asekol Solar či REMA a významnými partnery, jako je ČEZ. V oblasti aplikovaného výzkumu využíváme kapacity našich laboratoří, divize vědy a výzkumu v Liberci s vazbou na TU Liberec a úzce spolupracujeme s ústavy VŠCHT, ČVUT Praha a VUT Brno.

Můžete nám přiblížit, na jakých zajímavých projektech jste se podíleli?

V posledních letech jsme realizovali a realizujeme regionální hydrogeologické průzkumy za účelem vyhledávání, oceňování a optimálního využívání zásob podzemních vod. Průzkumy provádíme nejen v České a Slovenské republice ale i v Etiopii, kde se podílíme například na dokončování základního hydrogeologického mapování celé Etiopie a vytipování oblastí pro rozvoj zavlažování z podzemních vod.

Mimo jiné se věnujete i ekologickým auditům. Jaké jsou nejčastější ekologické problémy, na které při nich narážíte?

Z ekologických auditů se nejčastěji zabýváme hodnocením souladu podnikového provozu s ekologickou legislativou. Nejčastějšími zjištěnými nedostatky jsou nesprávné třídění odpadů, překračování limitů emisí znečisťujících látek do ovzduší a do vod a nedostatečná dokumentace požadavků ekologické legislativy.

Součástí auditů je vždy návrh a doporučení na odstranění nedostatků. Problémy jsou řešitelné, jejich řešení spočívá v organizačních změnách, investicích do technologie nebo doplnění dokumentace.