Společnost SG Geotechnika, a. s., je největší a nejstarší geotechnickou konzultační firmou v České republice a také hrdým sponzorem soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Svoje služby tu poskytuje už víc jak 90 let. Jedinečnost, úspěšnost a síla této společnosti spočívá v kombinaci vědomostí a zkušeností získaných na základě dlouholeté tradice na českém trhu a znalostí moderních evropských přístupů v oblasti přípravy a řízení velkých inženýrských projektů. S ředitelkou společnosti jsme se bavili o tom, co mají geotechnické služby společného se zpracováním druhotných surovin.

Co Vás vedlo ke spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu na soutěži Přeměna odpadů na zdroje?

V prvním ročníku bylo vícero inspirativních námětů, které bude možné v budoucnosti využít přímo v praxi a možná už některé využité i jsou. Pro nás je toto příležitost se prezentovat jako firma, která podporuje používání druhotných surovin a zároveň se i širší problematikou ekologie zaobírá. Je tu pro nás prostor nabídnout jako cenu jednu z našich služeb, a to skenování pomocí dronu a vytvoření modelu. Dále se díky ní můžeme prezentovat i jako přitažlivý zaměstnavatel pro studenty středních a vysokých škol, kteří se soutěže účastní, a v neposlední řadě se inspirovat prezentovanými nápady a projekty.

Měla jste možnost seznámit se s loňskými vítěznými projekty? Je tam některý, který vás obzvlášť zaujal? Který?

Měla jsem možnost se s nimi seznámit. Nejvíce mě zaujaly projekty z kategorie 4. A – studenti VŠ –, které se zabývaly vývojem nových materiálů použitelných ve stavebnictví, jež je nám oborově nejblíže.

Vaše společnost poskytuje služby v oblasti geotechniky. Jak se toto odvětví dotýká problematiky ekologie nebo zpracování druhotných surovin?

zkoumání geologické a hydrogeologické stavby území se problematiky ekologie široce dotýká. Vždyť právě geologickým prostředím a podzemní a povrchovou vodou dochází například k šíření kontaminací. Co se týká druhotných surovin, tak jejich použití zvláště ve stavebnictví je široké a spadá do oblasti geotechniky, jež spolu s dalšími obory zkoumá vhodnost jejich použití kupříkladu pro stavby pozemních komunikací.

Setkala jste se při své práci s projektem, který využíval druhotné suroviny (například stavební suť, samozhutnitelné zálivky a podobně) nebo jinak přispíval k ochraně primárních zdrojů?

U všech projektů, které využívají druhotné suroviny, dochází ke snižování potřeb používání přírodních zdrojů kameniva či štěrků. Takto lze zachovat naše přírodní bohatství i pro příští generace. Samozřejmě je nutné dbát na to, aby druhotné suroviny splňovaly nejen všechny technické, ale především environmentální požadavky naší legislativy, norem a předpisů.

Používání druhotných surovin jako sypaniny rovněž snižuje nároky na jejich ukládání na skládky, případně na zřizování skládek nových.

Na jakých zajímavých projektech se vaše společnost podílela?

SG Geotechnika, a. s., patří k propagátorům používání druhotných surovin ve stavebnictví. Její zaměstnanci jsou autory nebo členy autorských kolektivů technických podmínek pro stavby pozemních komunikací, jež se věnují druhotným surovinám (popílky, metalurgické strusky, uhelná hlušina, recykláty ze staveb a další). Rovněž se aktivně účastní přípravy evropského standardu „The use of alternative materials in earthworks“. Přehled technických podmínek uvádíme níže:

TP 93 Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s využitím popílků a popelů.

TP 138 Užití struskového kameniva do pozemních komunikací.

TP 176 Hlušinová sypanina v tělese pozemních komunikací.

TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací.

Je nutno si uvědomit, že naše společnost není producentem druhotných surovin ani stavební společností, která je využívá na svých stavbách. Naší úlohou je určovat a řešit technické požadavky na tyto suroviny, definovat a provádět průkazní a kontrolní zkoušky na stavbách a optimalizovat technologické postupy při jejich zabudování.

K významným projektům, které se věnovaly druhotným surovinám, patřily v minulosti následující: Zabudování více než 200 000 tun vedlejších energetických produktů ze spalování uhlí (popílku a škváry) do násypů dálnice D11 Osíčky – Hradec Králové. Využití uhelné hlušinové sypaniny do násypů na stavbách v Moravskoslezském kraji (dálnice D47, dálnice D48) v objemu asi 4,5 milionu m3. Analýza příčin objemových změn na dálnici D47 vlivem použitých vedlejších produktů hutní výroby.

Vedle tradičních druhotných surovin se věnujeme i surovinám méně tradičním. Příkladem může být studie (včetně velkorozměrových zkoušek) použití průmyslového sádrovce z výroby titanové běloby (PRESTAB) ve směsi s popílkem a vápnem do zemního tělesa pozemních komunikací nebo vývoj nového hydraulického silničního pojiva s využitím popílku a odprašků z výroby vápna a cementu.

V současné době je aktuální řešení použití popílků ze spalování uhlí po denitrifikaci (snižování emisí oxidů dusíku) v zemních pracích, případně ve směsích jako pojiva. Po denitrifikaci neodcházejí oxidy dusíku do ovzduší, ale dusíkaté látky (hlavně amoniak) se vážou na zrna popílku a ovlivňují jeho vlastnosti. Naším cílem je nyní prokázat, případně ovlivnit vlastnosti popílků po denitrifikaci tak, aby je bylo možné používat v zemních konstrukcích stejně jako před zavedením denitrifikačních technologií v elektrárnách a teplárnách.