Pravidla soutěže MPO „Přeměna odpadů na zdroje“

Hlavním cílem soutěže je realizovat osvětu podnikatelské sféry i veřejnosti v oblasti oběhového hospodářství*, získávat příklady dobré praxe za účelem jejich šíření a tím přispět k podpoře přechodu České republiky na cirkulární ekonomiku.

*Úkol 4.1. stanovený usnesením vlády ze dne 30. července 2019 č. 550 o aktualizaci Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022.

Soutěž pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále „vyhlašovatel“) ve spolupráci s Agenturou CzechInvest. Tento dokument upravuje podmínky účasti v soutěži ve vztahu k soutěžícím. Tato pravidla mohou být vyhlašovatelem akce upravena nebo změněna. Nové znění pravidel musí být vždy bezprostředně poté zveřejněno s tím, že účinnosti vůči všem osobám nabývá dnem zveřejnění, není-li vyhlašovatelem stanoven pozdější den účinnosti.

Verze podmínek: Odbor průmyslové ekologie Ministerstvo průmyslu a obchodu, v Praze dne 10. ledna 2020.
Pro přechod na konkrétní část můžete využít následující rozcestník:

I. Základní ustanovení
II. Hodnocení
III. Přihláška do soutěže
IV. Vyhlášení výsledků soutěže
V. Všeobecná ustanovení

I. Základní ustanovení

1) Přihlášku do soutěže lze podat nejpozději do 31.3.2021.
2) Případné prodloužení či jiná změna termínu pro podání přihlášek ze strany vyhlašovatele bude zveřejněna na webových stránkách soutěže www.druhotnasurovina.cz a na webu vyhlašovatele.
3) Podmínkou účasti v soutěži je včasné, úplné a pravdivé vyplnění online přihlášky včetně vložení požadovaných příloh (popis projektu a fotografie). Video není požadováno, ale je výhodou.
4) Soutěžící může přihlásit do soutěže max. 2 různé projekty do 2 různých kategorií. 
5) Pro 4. ročník soutěže je vyhlášeno celkem 7 kategorií:

  1. Podnikatelské výrobní subjekty
  2. Podnikatelské subjekty ve stavebnictví
  3. Obec, města, kraje, instituce veřejné správy
  4. Studenti VŠ
  5. Studenti VOŠ, SŠ, SOU
  6. Žáci ZŠ a organizace volnočasových aktivit
  7. Cirkulární počin

Soutěžící přihlašuje svůj projekt/dílo vyplněním online přihlašovacího formuláře zveřejněného na www.druhotnasurovina.cz (pro každý projekt/dílo se vyplňuje jedna přihláška).

II. Hodnocení

1) Všechny přihlášené projekty hodnotí odborné poroty složené ze zástupce vyhlašovatele a zástupců spoluvyhlašovatelů a nezávislých odborníků.
2) Výběr hodnotitelů (členů odborných porot) je plně v kompetenci vyhlašovatele. Hodnotitelé budou uveřejněni po vyhlášení výsledků na stránkách www.druhotnasurovina.cz a na stránkách vyhlašovatele.
3) Pro každou ze 7 vyhlášených kategorií je jmenována odborná porota, která má 5 nezávislých členů. Odborná porota vybere 5 finalistů a stanoví pořadí na 1. až 5. místě.
4) Výsledné hodnocení přihlášených projektů odbornou porotou je konečné. Každý soutěžící bere přihlášením svého projektu do soutěže na vědomí, že není oprávněn rozhodnutí a hodnocení učiněné hodnotící porotou zpochybňovat.
5) Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze kterékoliv z kategorií, pokud odborná porota po posouzení přihlášených projektů shledá, že ani jeden z projektů nevyhovuje hodnotícím kritériím stanoveným pro jednotlivé kategorie.
6) Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo na přeřazení přihlášeného projektu do jiné soutěžní kategorie, pokud charakter projektu neodpovídá kategorii, do které byl soutěžícím přihlášen.
7) Hodnotící kritéria pro jednotlivé kategorie jsou dostupná zde ve všeobecné podobě. Podrobnější kritéria naleznete v sekci “Kategorie” pro konkrétní kategorie (1 – 7).

III. Přihláška do soutěže

1) Podmínkou účasti v soutěži je podání přihlášky příslušného projektu do soutěže, a to vyplněním přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.druhotnasurovina.cz.
2) On-line formulář pro přihlášení projektu umožňuje odeslat společně s popisem projektu také související přílohy. Není-li možné odeslat přílohy prostřednictvím on-line formuláře z důvodu jejich nadměrné velikosti, může se zájemce o účast v soutěži obrátit na realizační tým soutěže (kontakty jsou uvedeny na www.druhotnasurovina.cz) a dohodnout způsob předání příloh.
3) Přihlášku projektu je třeba vyplnit s náležitou péčí, projekt popsat podrobně, uvést maximum informací a technických detailů, zejména kvantifikaci výsledků projektu, aby bylo umožněno jeho řádné hodnocení.
4) Vyhlašovatel soutěže nenese odpovědnost za nesprávné či nedostatečné ohodnocení přihlášeného projektu z důvodu nedostatků, chyb či nepravdivých informací uvedených v přihlášce a v přiložených materiálech.
5) Přihlášením projektu do soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ souhlasí soutěžící s jeho zveřejněním bez nároku na odměnu a prohlašuje, že je autorem tohoto projektu nebo je tento projekt oprávněn do soutěže přihlásit, že tento projekt je původní a vyhlašovateli soutěže nevznikne žádný závazek vůči třetím stranám, ani že nebudou neoprávněně zasažena autorská a jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob.
6) Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo na vyžádání fotografií k přihlášeným projektům pro účely medializace projektu. Zasláním fotografií jakýmkoli způsobem předkladatel projektu potvrzuje, že tyto fotografie jsou původní, že jejich zveřejněním vyhlašovateli soutěže nevznikne žádný závazek vůči třetím stranám, nebudou neoprávněně zasažena autorská a jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejména právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob).
7)  Přihlášením projektu/díla soutěžící bere na vědomí, že při vyhlášení jím podaný projekt/dílo budou zveřejněny s jeho jménem, a též svou účast na slavnostním vyhlášení vítězů, včetně převzetí ceny před diváky přítomnými v sále při slavnostním vyhlášení a pořízení a zveřejnění fotografie či audiovizuálního záznamu o tomto převzetí, v případě výhry jedné z cen. Totéž platí o zástupci předkladatele projektu – právnické osoby.
8)  Vyhlašovatel soutěže se zavazuje, že detailní technické informace o přihlášených projektech uchová v tajnosti a budou sloužit pouze pro účely hodnocení projektů. Toto opatření se týká případů, kdy jsou projekty pod patentovou či obdobnou ochranou, nebo pokud je dané řešení na základě tvrzení předkladatele unikátní. Popis vítězného soutěžního projektu zveřejněného v Katalogu soutěže bude poskytnut soutěžícímu ke schválení.
9)  GDPR – Popis zpracování osobních údajů naleznete v Přihlášce.

IV. Vyhlášení výsledků soutěže

1)  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ se koná v Praze v červnu 2021 (termín bude včas vítězům sdělen). Při této příležitosti budou představeny projekty finalistů z jednotlivých kategorií, kteří se umístí na 1. až 5. místě.
2)  Vítězům na 1. až 3. místě bude udělen Diplom a cena. Za 4. a 5. místo bude uděleno Čestné uznání.
3) Finalisté soutěže, kteří se umístí na 1. až 5. místě zajistí účast svého zástupce na slavnostním předávání cen v Praze v červnu 2021.
4) Všichni finalisté poskytnou veškerou součinnost k tomu, aby jejich projekty mohly být prezentovány v online nebo offline médiích a také v průběhu slavnostního vyhlášení. Součinností se má na mysli poskytnutí vizuálního materiálu, sestavení video medailonku apod. O formě prezentace bude vyhlašovatel finalisty s dostatečným předstihem informovat.

V. Všeobecná ustanovení

1) Vyhlašovatel je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit, či upravit její pravidla.
2) Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly, s jejím průběhem, se způsobem jejího vyhodnocení a každý z účastníků dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výhru může získat pouze přihlášený projekt/dílo, které jsou vybrány příslušnou odbornou porotou podle těchto pravidel soutěže.
3)  Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že vyhodnocení soutěže bude provedeno v souladu s těmito pravidly, a že za tím účelem provedl veškeré úkony k zajištění rovných podmínek mezi soutěžícími.
4)  Při nesplnění podmínek soutěže stanovených těmito pravidly může být projekt/dílo z dalšího hodnocení vyřazen. Totéž platí i v případě, že vyhlašovatel zjistí, nebo bude mít důvodné podezření na podvodné nebo nekalé jednání ze strany některého soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému předkladateli projektu k účasti v soutěži či k získání výhry, případně jiného jednání, které není v souladu s pravidly poctivé soutěže, odporuje dobrým mravům či je v rozporu se zákonem.
5) Vyhlašovatel zdůrazňuje, že hodnocení projektů je prováděno nezávislými osobami, vyhlašovatel jej nemůže v podstatné míře ovlivnit, a že se jedná o hodnocení subjektivní. Z tohoto důvodu vyhlašovatel nemůže přijmout žádnou odpovědnost za výsledky soutěže. Rovněž zpochybnění výsledků soutěže právní cestou je ze shora uvedených důvodů vyloučeno.
6) Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na webové adrese: www.druhotnasurovina.cz.