Projekt obce Kněžice oceněný v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu „Přeměna odpadů na zdroje“ a sponzorskou cenou společnosti AQUATEST, člena skupiny PURUM KRAFT je bezesporu ukázkou dobré praxe a kreativity a zároveň ukazuje, že principy oběhového hospodářství lze úspěšně aplikovat i v komunální sféře. 

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu již druhým rokem. Porota letos vybírala ze 171 přihlášených projektů, které pracují s druhotnou surovinou a šetří cenné primární zdroje. Cílem soutěže je podpořit využívání recyklovaných odpadů a druhotných surovin, které mohou nahradit primární zdroje již dnes v některých odvětvích z více než 50 %. To je cesta k udržitelnému a hospodárnému nakládání s omezenými zdroji a přiblížení se k vizi EU i ČR, tj. k přechodu na oběhové hospodářství.

Zpracování odpadů, náhrada čistírny odpadních vod a kanalizace, vytápění obce, výroba elektřiny i výroba hnojiva 

V kategorii určené pro projekty veřejné správy se stal jedním z vítězných projektů koncept bioplynové stanice obce Kněžice. Bioplynová stanice byla vybudována v rámci realizace rozsáhlejšího projektu „Energeticky soběstačná obec“, a kromě zpracování biologicky rozložitelných odpadů zajišťuje také vytápění obce, výrobu elektřiny a náhradu čistírny odpadních vod a kanalizace. Výstupem je digestát, tedy tekutý vyfermentovaný kal, který si obec nechala certifikovat jako hnojivo určené pro zemědělskou půdu. Komplexnost tohoto projektu zaujala odbornou porotu soutěže natolik, že jej ocenila třetím místem.

„Velmi mě těší, že jsme se rozhodli do soutěže zařadit i kategorii zaměřenou na komunální sféru. Obce hrají v přechodu k oběhovému hospodářství významnou úlohu a obec Kněžice ukázala, že i v menších obcích je mnoho příležitostí pro projekty z oblasti udržitelného rozvoje a účinného využívání zdrojů.“ uvedla Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka Odboru průmyslové ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kromě diplomu a ceny věnované MPO obdržela obec Kněžice, zastoupená v soutěži svým starostou, panem Milanem Kazdou, také voucher na využití špičkových služeb akreditované a certifikované laboratoře AQUATEST v oboru environmentálních analýz včetně vzorkování.

„Umístění v soutěži nás samozřejmě těší, je to pro obec nejen ocenění několikaleté systematické práce, ale i nezanedbatelný přínos pro obecní ekonomiku,“ řekl starosta obce pan Kazda.

„Pravidelné vzorkování výstupního produktu z bioplynové stanice musíme provádět čtyřikrát do roka a díky ceně získané v soutěži tak ušetříme nemalé prostředky,“ pokračoval pan starosta.

Komplexní laboratorní služby společnosti AQUATEST

Vlastní realizace a předání ceny proběhne v několika etapách. Tou první byl odběr vzorků digestátu, který obec využívá jako hnojivo na obecní zemědělské půdě. Dosahuje tak nejen úspory průmyslově vyráběných hnojiv, ale zároveň se do půdy vrací cenná organická složka. Odběr provedl autorizovaný pracovník společnosti AQUATEST, která je členem skupiny PURUM KRAFT. Další odběr je naplánovaný na prosinec 2018.

Odběr vzorků digestátu používaného jako hnojivo na obecní zemědělské půdě certifikovaným pracovníkem AQUATEST  je vidět na přiložených fotografiích.