Dne 24.5.2019 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn podnikatelskou sférou dlouho očekávaný právní předpis, který má usnadnit využívání vybouraných a odfrézovaných asfaltových směsí. Jedná se o vyhlášku č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Vyhlášku vydalo Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

Vyhláška stanovuje upřesňující kritéria, při jejichž splnění:

a) je možné považovat znovuzískanou asfaltovou

směs za vedlejší produkt a nikoliv odpad,

b) přestává být znovuzískaná asfaltová směs odpadem,

c) přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní

znovuzískané asfaltové směsi odpadem.

Na přípravě vyhlášky a zejména kritérií, které jsou uvedeny v příloze této vyhlášky, se podílela řada odborných zástupců z dotčených průmyslových svazů a asociací. Za jejich skvělou spolupráci jim patří poděkování.  

Věříme, že aplikace vyhlášky v praxi přispěje k oběhovému hospodářství.