Oběhové hospodářství a cirkulární ekonomika jsou synonyma. Pro potřeby soutěže se druhotnou surovinou rozumí materiály mající níže uvedený charakter dle jednotlivé specifikace uvedené v bodech 1 – 4.

1) Vedlejší produkty

Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud:

a) vzniká jako nedílná součást výroby,

b) její další využití je zajištěno,

c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe, a

d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

2) Upravené odpady

Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky:

a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům,

b) pro věc existuje trh nebo poptávka,

c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky,

d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí.

Poté co byl odpad předmětem některého z uvedeného způsobu využití a splňuje zároveň dané podmínky, přestává být odpadem

3) Materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru a z dalších výrobků s ukončenou životností 

Těmito druhotnými surovinami se rozumí dále využitelné materiály získané ze zářivek, výbojek, pneumatik, olejů (jiných než surových minerálních olejů a surových olejů z živičných nerostů, přípravků jinde neuvedených ani nezahrnutých, obsahujících nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků), elektrických a elektronických zařízení, autovraků, baterií a akumulátorů.

4) Nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému využití

Těmito druhotnými surovinami se rozumí suroviny a materiály nespotřebované ve výrobě využitelné pro další zpracování (ve vlastní výrobě nebo jiným výrobcem či zpracovatelem). Například z důvodu prošlé expirační lhůty je pro výrobce materiál pro jeho výrobu nepoužitelný, ale je použitelný pro jiné výroby s nižšími požadavky na kvalitu.