Autor: 31200 – Odbor průmyslové ekologie

Vláda ČR na svém zasedání dne 30. července 2019 schválila aktualizaci Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022. Schválení Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022 vládou ČR je dalším významným krokem našeho státu k dosažení změny systému hospodaření se zdroji a to z lineárního na cirkulární/oběhový.

Cílem aktualizované Politiky je pokračovat v trendu zvyšování podílu zpětně navrácených surovin do hospodářství ČR na celkové spotřebě surovin v ČR. Hodnota tohoto ukazatele definovaného Eurostatem jako „Circular Material use Rate (CMU)“ vzrostla v ČR v období mezi lety 2014 – 2016 z 6,9 % na 7,6 %. Stále jsme však pod evropským průměrem, který vykazuje hodnotu 11,7 %. Proto bylo v Politice stanoveno dalších 19 nových úkolů, které jsou zaměřeny na pokračování podpory inovativních technologií na zpracování a využívání druhotných surovin, kterými lze ve výrobních procesech nahradit primární zdroje. Aktivity budou zaměřeny také na odstraňování bariér pro využívání druhotných surovin nebo na pokračování podpory osvěty a vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství a řadu dalších. 

Na podporu osvěty a vzdělávání je v Politice stanoven konkrétní úkol 4.1. „Realizovat osvětu podnikatelské sféry i veřejnosti v oblasti oběhového hospodářství, např. formou soutěží“. To znamená, že minimálně do roku 2022 bude Ministerstvo průmyslu a obchodu  vyhlašovat další ročníky soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“.    

Kompletní dokument Politiky je uveden zde. Příslušné usnesení vlády bude doplněno po jeho vydání.   

Přípravě aktualizace Politiky druhotných surovin předcházela široká diskuse a poděkování při této příležitosti proto patří všem spolupracujícím subjektům, průmyslovým svazům, asociacím, sdružením a také spolupracujícím ministerstvům, které na aktualizaci Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 – 2022 s MPO spolupracovaly.