Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti MSP.

Malé a střední podniky mohou žádat o podporu do maximální výše 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby, a tím možného snížení výkonu ekonomiky. V ostatních případech je podpora poskytována do maximální výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů (tj. nezabývá se problematikou „sucha“).

Podporované aktivity:

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tedy zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů či unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému nebo prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem či zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů a podobně.

Nepodporované aktivity:

Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě či jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami.

Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým.

Marketing, design, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, sociální inovace, nákup majetku a podobně.

O podporu můžete žádat až do 30. června 2020. Bližší informace najdete zde: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/.

Kategorie: Aktuality